Mediclinic
left right

Etický kodex společnosti

 

Etický kodex společnosti MediClinic a.s.

 1. Společnost MediClinic a.s. (dále též společnost nebo zaměstnavatel) usiluje o to, aby se stala "Nejoblíbenější sítí ambulancí", a to nejen pro pacienty a klienty našich ordinací, ale i kvalitní lékaře, zdravotní sestry a ostatní personál, pro zdravotní pojišťovny a ostatní obchodní partnery, a v neposlední řadě i pro akcionáře společnosti. Dosažení tohoto cíle vyžaduje maximální profesionalitu a nasazení v našem chování, proto jsme v tomto Etickém kodexu připravili základní pravidla chování vedoucí k naplnění naší vize.
 2. Transparentnost, důvěra, vstřícnost, otevřenost a poctivost jsou základními hodnotami naší společnosti, které je třeba naplňovat a respektovat.
 3. Každý zaměstnanec je povinen chovat se s péčí řádného hospodáře k veškerému majetku, hodnotám společnosti a snažit se o maximální užitek při výkonu své pracovní pozice, mimo jiné i při nákupu zboží, služeb a investičních prostředků.
 4. Zaměstnanci musí přistupovat ke všem pacientům a klientům společnosti s maximální vstřícností a porozuměním, s cílem v co nejvyšší možné míře uspokojit potřeby, které jsou předmětem činnosti společnosti MediClinic, při dodržení všech etických pravidel daných tímto kodexem a platnými zákony.¨
 5. Lékaři společnosti MediClinic jsou, mimo pravidel daných tímto kodexem, plně ztotožnění a budou naplňovat platný ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY.
 6. Zdravotní sestry společnosti Mediclinic jsou, mimo pravidel daných tímto kodexem, plně ztotožnění a budou naplňovat platný ETICKÝ KODEX SESTER vypracovaný Mezinárodní radou sester a přijatý Českou asociací sester.
 7. Všichni zaměstnanci společnosti jsou povinni zachovávat mlčenlivost ve vztahu k třetím osobám, včetně přátel a rodinných příslušníků, o všech skutečnostech vyplývajících ze zdravotní dokumentace pacientů, vzájemných obchodních vztahů se spolupracujícími společnostmi a jejich zástupci a o všech připravovaných, realizovaných i nerealizovaných nákupech, včetně prodejů a nákupů ordinací nebo společností provozující ordinace.
 8. Zaměstnanci nejsou bez souhlasu společnosti oprávněni kopírovat, reprodukovat a šířit mimo společnost zaměstnavatele jakoukoliv interní komunikaci a data společnosti.
 9. Zaměstnanec není oprávněn poskytovat v rámci obchodních vztahů jakákoliv obchodní data, data o pacientech, včetně statistických dat o výkonech a službách provedených pacientům společnosti či vykázaným zdravotním pojišťovnám. Výjimkou jsou případy, kdy poskytnutí těchto dat písemně nebo emailem schválí vedení společnosti či přímý nadřízený a nejsou v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 10. Lékař, sestra i ostatní zaměstnanci společnosti nesmějí v souvislosti s výkonem své pracovní pozice přijímat ve svůj osobní prospěch od třetích stran jakákoliv plnění, která svým rozsahem překročí přijetí drobného reklamního předmětu, nebo jiného obdobného plnění, převyšující hodnotu 500 Kč za kalendářní rok od jednoho subjektu.
 11. V případě, že lékař, zdravotnický personál nebo ostatní zaměstnanci mohou získat od třetích stran plnění převyšující hodnotu definovanou v předchozím bodě, jsou povinni tuto situaci probrat se svým přímým nadřízeným a dohodnout formu, jak bude toto plnění případně převedeno obchodní dohodou na zaměstnavatele a jaký bonus za to zaměstnanec získá.
 12. Limit 500 Kč se nevztahuje na odborné vzdělávací akce, pořádané třetími stranami, jejichž předmětem plnění je úhrada individuálních nákladů vzdělávajícího se zaměstnance, a to na zajištění standardní dopravy, ubytování, odbornou literaturu, stravování a poplatků za odborné školení, a to pouze na nezbytnou dobu probíhající vzdělávací akce. Zaměstnanec je povinen nahlásit účast na této akci zaměstnavateli. Současně se tento limit 500 Kč nevztahuje na odbornou literaturu poskytnutou zaměstnanci třetí stranou.
 13. Lékaři zapojení do klinických studií a výzkumu sponzorovaného farmaceutickými firmami prováděných na pracovišti nebo na pacientech společnosti MediClinic musí striktně dodržovat Helsinskou deklaraci a Správnou klinickou praxi. Veškeré tyto studie a výzkumy, a případná nabídnutá plnění za tyto studie, si musí lékař nechat předem schválit ředitelem pro rozvoj a řízení sítě.
 14. Za zvlášť hrubé porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci dle ZP, § 55, odst. 1, písm. b) je považováno porušení bodů 11.-13. tohoto etického kodexu. Takové chování může být důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. 

Informujte se o svých
nárocích z veřejného pojištění

Pro pacienta

Přehled nabízených
očkování

Pro pacienta

Interaktivní mapa
ordinací v čr

Pro pacienta

Prohlédněte si nové číslo
časopisu MediClinic Plus

Pro pacienty

Registrace nového pacienta

Je jednoduché přejít k nám, nemusíte navštívit svého praktika.

© copyright MediClinic 2024 Domácí péče Praha Created by inCUBE

Vážení pacienti,

prosíme, buďte k ostatním pacientům a také personálu ordinace ohleduplní, proto v případě jakéhokoliv respiračního onemocnění vstupujte do čekárny a ordinace s respirátorem.

Vakcíny pro přeočkování dospělých proti černému kašli (Adacel) jsou opět dostupné, o možnosti očkování se informujte u svého praktického lékaře nebo na naší klientské lince. Informace o očkování najdete také v naší aplikaci.

Děkujeme za pochopení, MediClinic.

zavřít