Mediclinic
left right

Dohled na pracovišti

Dohled na pracovišti

Dohled na pracovišti a nad výkonem práce je společně s kvalitním poradenstvím a preventivními prohlídkami součástí poskytovaných pracovnělékařských služeb.

Zajištění pravidelného dohledu je legislativní povinností každého zaměstnavatele dle § 2 a § 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb., v platném znění. Pro provádění dohledu je nezbytné mít uzavřenou písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem těchto služeb. Při neplnění legislativních povinností hrozí zaměstnavateli riziko v podobě nemalých sankcí (uložení pokuty až do výše 2 000 000 Kč).

Podstatou dohledu na pracovišti je přímo na místě zjistit a zhodnotit faktory daného pracoviště, zohledňuje se při něm zdravotní náročnost vykonávané práce a charakter pracovních podmínek. Mezi sledovanými faktory jsou například: intenzita hluku, vibrace, teplo, prach, prostor a pracovní poloha, míra fyzické a psychické zátěže.

Z každé návštěvy poskytovatele na pracovišti je vypracován písemný záznam o provedeném dohledu. Tento platný (aktuální) záznam by měl být založen v ordinaci, která provádí lékařské prohlídky Vašim zaměstnancům a měli byste jej mít založen v dokumentaci i Vy pro případ kontroly dozorových orgánů.

Dohled na pracovišti je vykonáván prostřednictvím lékařů a specialistů, kteří se orientují v oblasti pracovního lékařství, a dále prostřednictvím smluvních zdravotních partnerů.

KATEGORIZACE PRÁCE

Kategorizace prací je základním nástrojem, jakým způsobem hodnotit vliv práce na zdraví zaměstnanců. Měla by odrážet fyzický stav pracovního prostředí a jeho případný vliv na ohrožení zdraví zaměstnanců.

Vyhláška č. 432/2003 Sb., v platném znění rozděluje práce na 4 kategorie podle rizikovosti faktorů, které mohou mít vliv na zdraví zaměstnanců:

KATEGORIE 1 - Do této kategorie jsou zařazeny práce, u nichž není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví.

KATEGORIE 2 - Do této kategorie jsou zařazeny práce, při nichž lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, tedy práce, při nichž nejsou překračovány hygienické limity faktorů stanovené jinými právními předpisy a práce naplňující další kritéria pro jejich zařazení do druhé kategorie.

KATEGORIE 3- Do této kategorie jsou zařazeny práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, a pro zajištění ochrany zdraví osob je nezbytné používat osobní ochranné pracovní prostředky a jiná ochranná opatření, a práce, při nichž se vyskytují opakovaně nebo statisticky častěji nemoci z povolání a nemoci související s prací.

KATEGORIE 4 - Do této kategorie jsou zařazeny práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření.

FREKVENCE DOHLEDU

Podle nové úpravy vyhlášky (č. 79/2013 Sb.) se dohled vykonává na pracovištích zaměstnavatele nejméně jedenkrát za 3 roky, jde-li o práce zařazené do druhé, třetí a čtvrté rizikové kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen „riziková práce“), anebo, jde-li o profesní riziko nebo jsou-li pro tyto práce stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jiným právním předpisem.

U ostatních prací zařazených v kategorii první a druhé podle zákona o ochraně veřejného zdraví se dohled provádí, pokud tak zaměstnavatel stanoví nebo pokud si jej vyžádá poskytovatel pracovnělékařských služeb; v těchto případech frekvenci stanoví zaměstnavatel v dohodě s poskytovatelem pracovnělékařských služeb s ohledem na charakter provozu a výskyt rizikových faktorů.

Zajištěním pravidelného dohledu pracoviště snižujete pravděpodobnost vzniku úrazů Vašich zaměstnanců. 

Nechte si předložit seriózní nabídku na pracovnělékařské služby.

Informujte se o svých
nárocích z veřejného pojištění

Pro pacienta

Přehled nabízených
očkování

Pro pacienta

Interaktivní mapa
ordinací v čr

Pro pacienta

Prohlédněte si nové číslo
časopisu MediClinic Plus

Pro pacienty

Registrace nového pacienta

Je jednoduché přejít k nám, nemusíte navštívit svého praktika.

© copyright MediClinic 2024 Domácí péče Praha Created by inCUBE

Vážení pacienti,

prosíme, buďte k ostatním pacientům a také personálu ordinace ohleduplní, proto v případě jakéhokoliv respiračního onemocnění vstupujte do čekárny a ordinace s respirátorem.

Vakcíny pro přeočkování dospělých proti černému kašli (Adacel) jsou opět dostupné, o možnosti očkování se informujte u svého praktického lékaře nebo na naší klientské lince. Informace o očkování najdete také v naší aplikaci.

Děkujeme za pochopení, MediClinic.

zavřít