Mediclinic
left right

Ochrana oznamovatele

Podle požadavků zákona o ochraně oznamovatelů mají všechny soukromé společnosti v ČR nad 50 zaměstnanců povinnost zřídit nezávislý a bezpečný vnitřní oznamovací systém. Ten pak chrání identitu oznamovatele a brání ho před odvetnými opatřeními.

Jak postupovat při podání oznámení

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, účinného od 1. srpna 2023, který byl vydán v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, vznikla Mediclinic a.s., jako povinnému subjektu, povinnost určit příslušnou osobu a zavést postup pro oznamování protiprávního jednání. Postup je součástí vnitřní dokumentace Mediclinic a.s.

Vnitřní oznamovací systém

Oprávněnou osobou podávat oznámení jsou:

zaměstnanci, členové orgánů, dobrovolníci, stážisté či osoby na odborné praxi vykonávající práci nebo obdobnou činnost pro Mediclinic a.s. nebo pro společnosti, které tvoří s Mediclinic a.s. skupinu na území ČR.

Pověřenými osobami v této oblasti jsou v Mediclinic a.s.

  • Personální ředitel/(ka) společnosti
  • Provozně ekonomický/(á) ředitel/(ka) společnosti

Oznámení lze učinit:

písemně na e-mailovou adresu whistleblowing@mediclinic.cz,

písemně, zasláním poštou na adresu brněnské kanceláře Mediclinic a.s., přičemž obálka musí být viditelně a čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING OZNÁMENÍ – POUZE K RUKÁM POVĚŘENÉ OSOBY“ „NEOTEVÍRAT“, telefonicky pak na tel. +420 733 679 573.

Lhůty pro vyřízení oznámení:

Osobní schůzka oznamovatele s pověřenou osobou proběhne do 14 dní.

Pokud oznámení nebylo podáno osobně na schůzce s pověřenou osobou nebo telefonicky, vyrozumí pověřená osoba oznamovatele písemně do 7 dní o jeho přijetí.

Pokud bylo oznámení podáno písemně nebo telefonicky, pověřená osoba prověří důvodnost oznámení ve lhůtě 30 dní. Ve stejné lhůtě vyrozumí pověřená osoba oznamovatele o výsledku šetření. Lhůtu je možné ve složitých případech až dvakrát prodloužit, pokaždé nejvýše o 30 dní. O tomto prodloužení bude oznamovatel vyrozuměn před uplynutím stávající lhůty.

Oznámení musí obsahovat:

jméno a datum narození oznamovatele, popřípadě jiné údaje, na jejichž základě je možné určit jeho totožnost, jako např. pracovní e-mail, není-li sdílený s jinými zaměstnanci. Na anonymní podání se uvedený postup nevztahuje.

Oznámení nesmí obsahovat takové informace, jejichž sdělení by představovalo porušené lékařského tajemství.

Externí oznamovací systém

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti České republiky najdete pod odkazem.

https://oznamovatel.justice.cz/vnitrni-oznamovaci-system-ministerstva-spravedlnosti/

Informujte se o svých
nárocích z veřejného pojištění

Pro pacienta

Přehled nabízených
očkování

Pro pacienta

Interaktivní mapa
ordinací v čr

Pro pacienta

Prohlédněte si nové číslo
časopisu MediClinic Plus

Pro pacienty

Registrace nového pacienta

Je jednoduché přejít k nám, nemusíte navštívit svého praktika.

© copyright MediClinic 2024 Domácí péče Praha Created by inCUBE

Vážení pacienti,

prosíme, buďte k ostatním pacientům a také personálu ordinace ohleduplní, proto v případě jakéhokoliv respiračního onemocnění vstupujte do čekárny a ordinace s respirátorem.

Vakcíny pro přeočkování dospělých proti černému kašli (Adacel) jsou opět dostupné, o možnosti očkování se informujte u svého praktického lékaře nebo na naší klientské lince. Informace o očkování najdete také v naší aplikaci.

Děkujeme za pochopení, MediClinic.

zavřít